ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพัทลุง
สถานที่  :  14  หมู่ที่ 1  ถนนเอเชีย  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  93000
เบอร์โทรศัพท์  : 074-671754  โทรสาร  :  074-671685
E-mail : phatthalung@otep.mail.go.th