การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ หอพัก สกสค. แบบออนไลน์