การประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.