การอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน”

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการเงินที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และเป็นเครื่องมือในการจัดการเงินและการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรม ตรัง กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินของสำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมพิธีดังกล่าว

GYSQejghXw_1510890316 jrWZ80JjZi_1510890316a7k6aOiXnC_1510890316cKuUmOOU8Z_1510890316