นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. หารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา