นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และมอบนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้อง และเป็นไปตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยเน้นเรื่องการให้บริการแก่สมาชิก ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมี นายประเสริฐ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

S__26370188 S__16760902 S__16760905 S__16760867 S__16760897 S__16760898 S__16760899 S__16760901 75133 75121 75124 S__16760868 S__16760910 S__26370192