บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

hI8JscJcrg_1556856552

hzFRaOwbEQ_1556856552

SiAzvPg6nb_1556856552

SV5hx5Tj5i_1556856552

XpjMcPIV5i_1556856552

YMsORHZTli_1556856552

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3247