รุดหน้า ” โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  

เลขาธิการ ก.ค.ศ.  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

ณ โรงแรมทวิน โลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2559

2 1