สกสค.ร่วมกับคุรุสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสภาครูฯ