ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เป็นกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา