โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 

ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ ธนาคารออมสิน

ระหว่างวันที่  30 – 31  มีนาคม  2560

ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 3  โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

S__20488233