การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุกไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “หลักสูตรยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบนโยบาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ร.ศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติพิเศษเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์องค์กร” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ พร้อมคณะ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

25353904_1973971109525185_7588484056361513170_n 25436315_1553766614699267_1207090143_n