คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2564 ของจังหวัดพัทลุง