การประชุมโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาค

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดการอบรมโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  และ  เพื่อให้สำนักงานฯ สามารถจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

โดยมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่  9 – 10  กันยายน  2560  ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

21729436_1461057303970199_2118193062_n 21733252_1461056027303660_69959822_n 21741691_1461057293970200_709387728_n 21729067_1461057367303526_1529543807_n