การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงาน  :  การศึกษาข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในพื้นที่บริการของจุดบริการงานคุรุสภา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ผู้วิจัย    :  นางสาวภัทราณี  กลับแป้น

ปีที่ศึกษา  :  2559