การให้ทุนอุดหนุนโครงการสือนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล

เพื่อสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (3. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ)  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับภารกิจในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ  จึงขอแจ้งประกาศ “เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560”

1

2

3