คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดพัทลุง