ชาวร้อยเอ็ดร้อยดวงใจ ร่วมซับนำ้ตาชาวใต้

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

รับของช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ” ชาวร้อยเอ็ดร้อยดวงใจ ร่วมซับนำ้ตาชาวใต้”

2

3

4

5