ประชุมกรรมการชมรมครูอาวุโส เพื่อดำเนินการโครงการ “ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”