ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตพัทลุง