ประชุมชี้แจงผู้บริหารเอกชนในสังกัดจังหวัดพัทลุงเกี่ยวกับสวัสดิการและสวัสดิภาพ