ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน เมษายน 2564