ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในภาคใต้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดจัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยนยน 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา21741590_1461056050636991_1473650238_n 21754581_1461057423970187_1810549298_n