ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน