ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562