ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

po