ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ประสานงานกับ สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง อสมท. พัทลุง เพื่อจัดทำสปอร์ตบันทึกเสียง ประชาสัมพันธ์ฯ