ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ให้คำปรึกษาแก่สมาชิก