ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พบปะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอควนขนุน

ภาพนิ่ง1