ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายฯ

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมหลักสูตร “การให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง การเงินบัญชี การเขียนหนังสือราชการ และโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม” วิชา ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และเรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING  เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2564

4201 4202 4203 4204