ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมชี้แจงแก่ครูบรรจุใหม่ เกี่ยวกับสวัสดิการและสวัสดิภาพ