ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เยี่ยมบ้านครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ