มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย ราย นางริ่น สงแย้ม