มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายดำรง วัชรพันธพงศ์