มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิกถึงแก่กรรมนางอำพรศรี อินแก้ว