มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ราย นายพรเลิศ ศิริ