มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม รายนายโสภณ มหารชพงศ์