มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและผู้พิการ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้