ร่วมพิธี เปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง