สถานพยาบาล สกสค. ออกตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพัทลุง

pa