สอบถามความเห็นการเตรียมแนวทางการรับสมาชิกสมทบครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา