สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

วันที่ 19  ตุลาคม  2563  สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดย ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง พร้อมด้วย นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานสำนักคณะกรรมการ สกสค. โดยมีนายประเสริฐ  เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับเงินอนุโมทนาบุญ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

66776