ประชุมหารือ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพัทลุง