สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง มอบเงินค่าจัดการศพราย นายสมศักดิ์ แสงศรี ให้แก่ทายาท