สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา