สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด เรื่อง แนวทางการจัดทำ MOU หนี้วิกฤต