สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน