สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเยี่ยมและดูงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง