โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.