โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

นายศิลป์ชัย  รามณีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกิจการการฌาปนกิจ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ โรงแรมอารียาปาร์ค อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจการการฌาปนกิจ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้อย่างถูกต้อง รับรู้รับทราบข้อมูล ณ ปัจจุบัน  รวมถึงระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 5989959907 59908 59909 59910 59919 59920 59923 59925 59928 59930 59931 59934 59938